Прикључење на водоводну и канализациону мрежу

Израду прикључка на јавну водоводну и канализациону мрежу врши искључиво стручна служба ЈКП „Водовод Златибор“, а у складу са претходно издатим техничким условима.

 

  1. Прикључење објекта, односно парцелена простору обухваћеном Планом генералне регулације (насељена места Чајетина и Златибор) на јавну водоводну и канализациону мрежу врши сенакон уплате корисника по предрачуну за потребан материјал и радове,на основу:
  • Потврде Општинске управе Чајетина да је инвеститор измирио обавезе по уговору за накнаду за уређивање грађевинског земљишта,
  • Привремене потврде Општинске управе Чајетина да је инвеститор измирио обавезе по уговору за накнаду за уређивање грађевинског земљишта или
  • Уверења Општинске управе Чајетина да је поднет захтев за озакоњење предметног објекта.

 

  1. Прикључење објекта, односно парцеле на месни водовод врши се након што инвеститор измири обавезе по Уговору о прикључку на водоводну мрежу, закљученим са ЈКП „Водовод Златибор“, и достави решење о грађевинској или употребној дозволи или доказ о власништву.

There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.