Постројење за прераду воде (ППВ)

ЈКП Водовод Златибор за водоснабдевање користи воду изреке Црни Рзав, која је акумулирана у акумулацији Златибор, Рибница. Запремина акумулације је 3,5*109m3.Са водозахвата, вода се гравитационо одводи до постројења за пречишћавање воде, које се налази непосредно испод акумулације. Пројектовани капацитет постројења износи Q=150l/s. Процес третмана воде обухвата бистрење (коагулацију и флокулацију), филтрацију и дезинфекцију. Хемикалије које се користе у процесу бистрења су алуминијум-сулфат и полиелектролит. Бистрење се одвија у ламеларној таложници и два кружна таложника. Избистрена вода се одводи на брзе пешчане филтре, а одатле у резервоар чисте воде где се хлорише, а затим дистрибуира у мрежу. Процес прераде воде контролише 5 дипечера.

На постројењу за прераду воде налази се интерна лабораторија, у којој се врше хемијске анализе воде на свака три сата, и то: сирове воде, воде са свих таложника, после сваког филтра и чисте воде. Хемијске анализе обухватају: мерење температуре, одређивање pH вредности, мутноће, резидуални хлор, нитрате, нитрите, сулфате, органске материје и електропроводљивост. У лабораторији су запослена 4 лаборанта и један технолог аналитичар, који раде по сменама и покривају 24 сата.

Поред диспечера и лабораната у служби прераде воде запослено је и 5 чувара и пословођа одржавања.

Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)

Све отпадне воде са Златибора, заједно са атмосферским и подземним водама, главним колектором доспевају до Постројења за пречишћавање отпадних вода.

Постројење је пројектовано за капацитет од 20 000 еквивалентних становника. Максимално хидрауличко оптерећење у сушном периоду је 70 l/s, док је за кишни период процесна линија димензионисана на двоструки сушни проток од 140 l/s.

Оно по чему се златиборско Постројење разликује од других Постројења је то што функционише по принципу СБР технологије.

Кључне разлике између ове технологије и других конвенционалних технологија јесу:

  1. СБР технологија је шаржни процес;
  2. Мања површина заузетог грађевинског простора у поређењу са другим технологијама, као и мањи број грађевинских објеката;
  3. Процесни објекат је јединствена грађевинска конструкција.

Постројење има две линије (фазе): линија воде и линија муља.

На линији воде се прво врши механичко пречишћавање, а затим и биолошко пречишћавање активним муљем. Након финалне дезинфекције ултравиолентним зрацима, пречишћена вода се испушта у поток Обудојевицу, притоку Црног Рзава.

Настали вишак муља се одводи на дехидратацију.