Опис делатности у систему водоснабдевања

Постројење за прераду воде

ЈКП „Водовод Златибор“ за водоснабдевање користи воду изреке Црни Рзав, која је акумулирана у акумулацији Златибор, Рибница. Запремина акумулације је 3,5*109m3.Са водозахвата, вода се гравитационо одводи до постројења за пречишћавање воде, које се налази непосредно испод акумулације. Пројектовани капацитет постројења износи Q=150l/s. Процес третмана воде обухвата бистрење (коагулацију и флокулацију), филтрацију и дезинфекцију. Хемикалије које се користе у процесу бистрења су алуминијум-сулфат и полиелектролит. Бистрење се одвија у ламеларној таложници и два кружна таложника. Избистрена вода се одводи на брзе пешчане филтре, а одатле у резервоар чисте воде где се хлорише, а затим дистрибуира у мрежу. Процес прераде воде контролише 5 дипечера.

На постројењу за прераду воде налази се интерна лабораторија, у којој се врше хемијске анализе воде на свака три сата, и то: сирове воде, воде са свих таложника, после сваког филтра и чисте воде. Хемијске анализе обухватају: мерење температуре, одређивање pH вредности, мутноће, резидуални хлор, нитрате, нитрите, сулфате, органске материје и електропроводљивост. У лабораторији су запослена 4 лаборанта и један технолог аналитичар, који раде по сменама и покривају 24 сата.

Поред диспечера и лабораната у служби прераде воде запослено је и 5 чувара и пословођа одржавања.

 

Дистрибуција воде за пиће

Са резервоара чисте воде, запремине 1800m3, вода се гравитационо, магистралним цевоводом Ø600 дистрибуира до резервоара Караула (500m3 за Златибор и 300m3за Чајетину). Поред наведених, у систему постоје још 3 резервоара и то: Ћетен (300m3), Јеврејско брдо (30m3) и Бадњи до (30m3). Дужина примарне мреже је око 85km, а број прикључака на мрежи је око 7 хиљада. Материјали заступљени у водоводној мрежи су полиетилен (50%), челик (34%), бетон (8%) и азбест (8%).

На пословима одржавања мреже запослено је 5 водоинсталатера, 9 физичких радника и 2 референта грађевинске оперативе.

У оквиру службе водоснабдевања постоји сектор за ГИС, чији је задатак снимање мреже, мерење и анализа система и контрола губитака у мрежи.


There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.