ПРАВИЛНИЦИ

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА.

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА, АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА.

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА.

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕКЛАМЕ, ПРОПАГАНДЕ И ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕЕНТАЦИЈЕ.

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О МАГАЦИНСКОМ ПОСЛОВАЊУ.

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О БЛАГАЈНИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ.

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НОРМИРАЊУ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА.

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ.

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О СРЕДСТВИМА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЛИЧНОЈ ЗАШТИТНОЈ ОПРЕМИ.

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ.

Овде можете преузети ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ КОНТРОЛИ И БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА.