Ценовник

ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
(цене су у динарима без ПДВ-а)
НАЗИВ ЦЕНА
1) Накнада за испоручену воду по m3
домаћинства и власници зграда за одмор 42,50
школе, домови здравља и социјалне установе 42,50
предузећа и власници пословних простора 77,40
делатност болница 67,00
2) Накнада за одвођење отпадних вода по m3
домаћинства и власници зграда за одмор 12,50
школе, домови здравља и социјалне установе 12,50
предузећа и власници пословних простора 20,40
делатност болница 18,50
3) Накнада за одржавање водоводних инсталација (месечни паушални износ)
А) домаћинства, власници зграда за одмор, школе, домови здравља, социјалне установе, јавна предузећа и установе чији је оснивач Општина Чајетина
прикључак 1/2″ и 3/4″ или преко заједничког водомера 168,30
прикључак 1″ и 5/4″ 517,00
прикључак 6/4″ 1.020,00
прикључак 2″ 2.027,00
прикључак 3″ 5.090,00
Б) остали корисници
прикључак 1/2″ и 3/4″ или преко заједничког водомера 564,00
прикључак 1″ и 5/4″ 1.490,00
прикључак 6/4″ 2.782,00
прикључак 2″ и 2 1/2″ 5.575,00
прикључак 3″ 9.281,00
прикључак 4″ 13.908,00
В) накнада за одржавање хидрантске мреже по кориснику
комбиновани водомер DN50 50,00
комбиновани водомер DN80 60,00
комбиновани водомер DN100 70,00
4) Накнада за испоручену воду по m3 за месни водовод Сирогојно
домаћинства и власници зграда за одмор 49,00
школе, дом здравља 49,00
предузећа и власници пословних простора 68,00
5) Накнада за испоручену воду по m3 за све категорије месних водовода Мачкат и Крива река
вода за пиће 68,00
техничка вода 55,00

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА
(цене су у динарима без ПДВ-а)
НАЗИВ ЈЕД. МЕРЕ ЦЕНА
1) Издавање докумената
технички услови ком. 3.000,00
потврда о прикључењу (за легализацију) ком. 1.000,00
промена корисника услуга ком. 1.000,00
2) Прикључак на водоводну мрежу месног водовода
3/4″ ком. 80.000,00
1″ ком. 92.000,00
5/4″ ком. 100.000,00
6/4″ ком. 110.000,00
комбиновани DN50/25 ком. 230.000,00
комбиновани DN80/25 ком. 250.000,00
комбиновани DN100/25 ком. 275.000,00
3) Уградња нових водомера
1/2″ ком. 5.000,00
3/4″ ком. 5.300,00
1″ ком. 8.000,00
5/4″ ком. 8.500,00
6/4″ ком. 12.000,00
2″ ком. 40.777,00
комбиновани DN50/25 ком. 75.000,00
комбиновани DN80/25 ком. 85.000,00
комбиновани DN100/25 ком. 95.000,00
4) Замена баждарених водомера
1/2″ и 3/4″ без замене сата ком. 1.385,00
1″ и 5/4″ без замене сата ком. 2.023,00
6/4″ без замене сата ком. 3.324,00
2″ без замене сата ком. 9.699,00
1/2″ и 3/4″ са заменом сата ком. 2.000,00
1″ и 5/4″ са заменом сата ком. 2.600,00
6/4″ са заменом сата ком. 4.000,00
2″ са заменом сата ком. 10.000,00
комбиновани DN50/25 ком. 32.000,00
комбиновани DN80/25 ком. 38.000,00
комбиновани DN100/25 ком. 45.000,00
5) Скидање и поновно намештање водомера
домаћинства ком. 2.000,00
предузећа и установе ком. 4.000,00
6) Ефективни час радника
КВ и ВКВ h 700,00
НК h 500,00
7) Ефективни час мерних уређеја са руковаоцем
апарат за утврђивање положаја неметалне цеви h 1.200,00
апарат за утврђивање положаја металне цеви h 1.200,00
акустични уређај – хидролукс h 2.300,00
корелатор P1 h 2.300,00
феромагнетни локатор h 1.800,00
8) Ефективни час механизације ОППР ОСТАЛИ
Употреба путничког возила (25 рсд/km) h 2.000,00 2.200,00
Камион до 4t (35 рсд/km) h 1.610,00 2.300,00
ФАП кипер 8t h 3.100,00 3.400,00
ФАП кипер 8t са раоником за снег и подасипачем h 3.800,00 4.300,00
Ровокопач – Крамер h 3.800,00 4.300,00
Ровокопач – Крамер са хидрауличким чекићем h 6.300,00 7.000,00
Ровокопач – Крамер са раоником за снег h 4.800,00 5.400,00
Мини багер h 3.500,00 4.000,00
Трактор h 3.000,00 3.500,00
Трактор са раоником за снег и посипачем соли h 3.500,00 3.800,00
Трактор са фекалном цистерном h 3.000,00 3.500,00
Аутоцистерна h 3.900,00 4.300,00
Аутоцистерна са два радника h 4.200,00 4.700,00
Специјално возило Вома  – отпушавање канализације h 8.000,00 8.800,00
Вибро жаба h 1.000,00 1.300,00
Чистач снега h 2.300,00 3.000,00
Пумпа за воду h 1.700,00 2.000,00
Транспорт и чекање машине на посао h 60% од цене
9) Посебне услуге ОППР ОСТАЛИ
Сечење асфалта m’ 110,00 150,00
Ручни и машински ископ земље III и IV категорије са одбацивањем земље из ископа поред каналског рова m3 690,00 759,00
Ручни и машински ископ земље IV и V категорије са одбацивањем земље из ископа поред каналског рова m3 1.035,00 1.138,50
Машински ископ земље ровокопачем (ВЕРМЕР)                                [транспорт машине – 600дин/km] дубина 1,0 – 1,2m m’ 600,00 800,00
дубина 0,6 – 1,0m 400,00 530,00
дубина до 0,6m 370,00 490,00
Машински ископ земље употребом трактора са ланцем m’ 100,00 120,00
Ручни ископ канала за полагање водоводних и канализационих цеви m3 970,00 1.067,00
Ручно планирање дна канала са материјалом за подасипање m3 50,00 55,00
Одвоз вишка земље из ископа са утоваром у моторно возило m3 560,00 650,00
Споредни послови (ручни истовари, утовари, преноси и сл.) h 300,00 330,00
Сакупљање ризле са саобраћајница (крамер, камион и физички радници) h 6.300,00 7.000,00
Ограђивање градилишта заштитном оградом m’ 85,00 93,50
Набијање материјала изнад и око цеви употребом вибро жабе m2 100,00 150,00
Затрпавање канала земљом из ископа са враћањем терена у првобитно стање m3 160,00 176,00
Додатак ручном ископу за рад у мокром, жилама и пањевима m3 150,00 165,00

There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.