Захтев за промену корисника

Промена корисника, односно пренос власништва, врши се на лични захтев, а на основу:

  1. Решења о преносу власништва
    • Уговора о купопродаји,
    • Уговора о поклону или
    • Решења о наследству.
  2. Доказа о уплати таксе за промену корисника по важећем ценовнику ЈКП „Водовод Златибор“.

Напомена: Корисници који уз захтев приложе Решење о наследству ослобођени су плаћања таксе.

1) ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋЕМ КОРИСНИКУ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (НАЗИВ ЗА ПРАВНА ЛИЦА)

ЈМБГ (МАТИЧНИ БРОЈ ЗА ПРАВНА ЛИЦА)

АДРЕСА

ШИФРА КОРИСНИКА

2) ПОДАЦИ О НОВОМ КОРИСНИКУ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (НАЗИВ ЗА ПРАВНА ЛИЦА)

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

АДРЕСА (УЛИЦА И БРОЈ)

МЕСТО

ЈМБГ (МАТИЧНИ БРОЈ ЗА ПРАВНА ЛИЦА)

ПИБ ЗА ПРАВНА ЛИЦА

АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА

ПРИЛОГ

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ДАТУМ

НАПОМЕНА


There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.