Наш технолог Душан Ковчић о ППОВ-у Златибор.
Све отпадне воде са Златибора, заједно са атмосферским и подземним водама, главним колектором доспевају до Постројења за пречишћавање отпадних вода.
Постројење је пројектовано за капацитет од 20 000 еквивалентних становника. Максимално хидрауличко оптерећење у сушном периоду је 70 l/s, док је за кишни период процесна линија димензионисана на двоструки сушни проток од 140 l/s.
Оно по чему се златиборско Постројење разликује од других Постројења је то што функционише по принципу СБР технологије.
Кључне разлике између ове технологије и других конвенционалних технологија јесу:
1. СБР технологија је шаржни процес;
2. Мања површина заузетог грађевинског простора у поређењу са другим технологијама, као и мањи број грађевинских објеката;
3. Процесни објекат је јединствена грађевинска конструкција.
Постројење има две линије (фазе): линија воде и линија муља.
На линији воде се прво врши механичко пречишћавање, а затим и биолошко пречишћавање активним муљем. Након финалне дезинфекције ултравиолентним зрацима, пречишћена вода се испушта у поток Обудојевицу, притоку Црног Рзава.
Настали вишак муља се одводи на дехидратацију.
(Вест објављена дана 03. марта 2022. године)